Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Poslanie

Aliancia sektorových rád (ASR) ako záujmové združenie právnických osôb vznikla 1. februára 2023. Jej činnosť a ciele sú zadefinované v Zákone o službách zamestnanosti, ktorý vo svojom znení zhmotnil predchádzajúcu 10-ročnú skúsenosť práce sektorových rád.

Členovia ASR reflektujú zloženie Hospodárskej a sociálnej rady SR, kde zástupcov štátu reprezentujú MPSVaR SR a MŠVVaŠ SR.

Cieľom ASR je prinášať optimálne inštitucionálne a systémové riešenia sústav povolaní, kvalifikácií a celoživotného vzdelávania (formálneho aj neformálneho) tak, aby zodpovedali súčasným požiadavkám trhu práce ako aj vývojovým tendenciám a predpokladaným inovačným trendom.

Novozaložená platforma ASR má za úlohu sformalizovať a zintenzívniť spoluprácu medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, zástupcami zamestnávateľov a zástupcami odborových zväzov pri definovaní zmien na trhu práce a nastavovaní adekvátneho vzdelávania. Táto spolupráca prinesie lepšiu zamestnateľnosť obyvateľov Slovenska a efektívnejšie vynakladanie verejných finančných zdrojov, ktoré sa v rezortoch školstva a práce vynakladajú na vzdelávanie pre trh práce.

ASR realizuje v rokoch 2023 – 2028 národný projekt „Aliancia sektorových rád – predvídanie trendov a potrieb trhu práce,“ ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Programu Slovensko. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie systémového prostredia prognózovania potrieb trhu práce a zosúlaďovanie vzdelávacej ponuky s potrebami trhu práce prostredníctvom ASR a sektorových rád, ako aj štruktúry systému vzdelávania s informačnými výstupmi použiteľnými pre čo najširšie spektrum cieľových skupín.

ASR realizuje v rokoch 2023 – 2028 národný projekt „Rozvoj odborných kapacít sociálnych partnerov,“ ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Programu Slovensko. Hlavným cieľom projektu je posilnenie budovania odborných kapacít sociálnych partnerov, posilnenie pozície sociálnych partnerov voči vláde ako dominantnému hráčovi na báze skutočnej akceptácie a rešpektu k sociálnym partnerom ako aj posilnenie úlohy sociálneho dialógu na pôde všetkých členských štátov EÚ.

Významné udalosti ASR

mozaika z ľudí rôznych profesií

2. február 2024

Monitorovanie vývojových trendov na trhu práce a zabezpečenie ich prenosu do vzdelávacieho systému, tvorba a aktualizácia Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií a posudzovanie kvality vzdelávacích programov, to všetko sú úlohy ASR, ktoré zabezpečuje prostredníctvom činnosti sektorových rád. 

Ilustračná fotografia

Prehľad zasadnutí Správnej rady nájdete na tomto odkaze.

Podpisovanie dokumentu

19. január 2023

Frame 26 (1) siva

od 8. apríla 2024

ASR aktualizuje potreby profesií v jednotlivých krajoch, ktoré zapracúva do zoznamu najžiadanejších nedostatkových pracovných pozícií na trhu práce.

Zoznam je primárne spracovaný na využitie v rámci národného projektu Zručnosti pre trh práce, ktorý realizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

ilustračný obrázok

Národné projekty

od 1. októbra 2023

Fotografia z prvého zasadnutia Správnej rady

1. február 2023

Aliancia sektorových rád získala právnu subjektivitu.

Podpisovanie právneho dokumentu zástupcami členov Aliancie sektorových rád na ustanovujúcej schôdzi
Podpisovanie dokumentu

Právna subjektivita ASR

1. február 2023

Nájdete nás na sociálnych sieťach:

Skip to content