Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Záujmové združenie právnických osôb Aliancia sektorových rád, so sídlom Nevädzova č. 5, 821 01 Bratislava, IČO: 55 209 491, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom v Bratislave (ďalej aj len ako “Združenie“) si Vás dovoľuje informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov našim Združením, a to v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov):

A. PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom je občianske združenie Aliancia sektorových rád, so sídlom Nevädzova č. 5, 821 01 Bratislava, IČO: 55 209 491, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom v Bratislave.

B. ÚČELY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Združenie ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

a) Zástupcovia a zamestnanci členov Združenia: za účelom evidencie a plnenia práv a povinností člena Združenia podľa Stanov Združenia (evidencia prihlášok, evidencia členských poplatkov, plnenie zmluvných povinností a pod.);

b) Zmluvní partneri: za účelom spravovania zmluvného vzťahu a plnenia povinností spojených so zmluvným vzťahom (evidencia zmlúv, kontrola zmlúv, plnenie zmluvných povinností a pod.);

c) Účtovníctvo a daňová agenda: plnenie povinností Združenia na úseku účtovníctva, clá a daní;

d) Marketing a mailová komunikácia: za účelom propagovania Združenia a jeho služieb;

e) Registratúra: plnenie povinností Združenia na úseku správy registratúry a archívnictva.

 

C. ROZSAH VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SPRACÚVAME

Združenie ako prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:

a. na účel Zástupcovia a zamestnanci členov Združenia:

i. identifikačné údaje záujemcu a člena,

ii. kontaktné údaje záujemcu a člena,

iii. platobné údaje záujemcu a člena.

iv. osobné údaje zástupcov a zamestnancov člena,

v. ostatné údaje záujemcu a člena, ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu;

b. na účel Zmluvní partneri:

i. identifikačné údaje zmluvného partnera,

ii. kontaktné údaje zmluvného partnera,

iii. platobné údaje zmluvného partnera,

iv. ostatné údaje zmluvného partnera, ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu;

c. na účel Účtovníctvo a daňová agenda:

i. identifikačné údaje člena a zmluvného partnera,

ii. kontaktné údaje člena a zmluvného partnera,

iii. platobné údaje člena a zmluvného partnera,

iv. osobné údaje zástupcov a zamestnancov člena,

v. ostatné údaje člena a zmluvného partnera, ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu;

d. na účel Marketing a mailová komunikácia:

i. identifikačné údaje záujemcu, člena, zmluvného partnera a iných osôb, ak na to udelili súhlas,

ii. kontaktné údaje záujemcu, člena, zmluvného partnera a iných osôb, ak na to udelili súhlas,

iii. ostatné údaje záujemcu, člena, zmluvného partnera a iných osôb, ak na to udelili súhlas, ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu;

e. na účel Registratúra:

i. identifikačné údaje záujemcu, člena a zmluvného partnera,

ii. kontaktné údaje záujemcu, člena a zmluvného partnera,

iii. údaje záujemcu, člena a zmluvného partnera, ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu.

 

D. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Združenie ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledovných právnych základoch:

a. na účel Zástupcovia a zamestnanci členov Združenia: prihláška a opatrenia pred registráciou členského vzťahu;

b. na účel Zmluvní partneri: zmluvný vzťah a opatrenia pred uzatvorením zmluvného vzťahu;

c. na účel Účtovníctvo a daňová agenda: plnenie zákonnej povinnosti;

d. na účel Marketing a mailová komunikácia: súhlas so spracúvaním osobných údajov/oprávnený záujem;

e. na účel Registratúra: plnenie zákonnej povinnosti.

 

E. ZÍSKAVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Združenie ako prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje pre jednotlivé účely nasledovne:

a. na účel Zástupcovia a zamestnanci členov Združenia: od Vás ako zástupcu alebo zamestnanca nášho člena alebo záujemcu o členstvo,

b. na účel Zmluvní partneri: od Vás ako nášho zmluvného partnera;

c. na účel Účtovníctvo a daňová agenda: od Vás ako nášho člena alebo zmluvného partnera;

d. na účel Marketing a mailová komunikácia: od Vás, ak ste na to udelili súhlas;

e. na účel Registratúra: od Vás ako záujemcu, nášho člena alebo zmluvného partnera.

 

F. INFORMÁCIA, ČI IDE O ZÁKONNÚ ALEBO ZMLUVNÚ POŽIADAVKU NA SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Združenie ako prevádzkovateľ vyžaduje Vaše osobné údaje ako zákonnú alebo zmluvnú požiadavku v prípade nasledovných účelov:

a. na účel Zástupcovia a zamestnanci členov Združenia: zmluvná a zákonná požiadavka;

b. na účel Zmluvní partneri: zmluvná a zákonná požiadavka;

c. na účel Účtovníctvo a daňová agenda: zákonná požiadavka;

d. na účel Registratúra: zákonná požiadavka.

 

G. INFORMÁCIA, ČI DOCHÁDZA K SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE PRÁVNEHO ZÁKLADU OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

Združenie ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na právnom základe oprávnený záujem v prípade mailovej komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára.

H. DOBA SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Združenie ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje:

a. na účel Zástupcovia a zamestnanci členov Združenia po dobu: trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho skončení;

b. na účel Zmluvní partneri po dobu: trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho skončení;

c. na účel Účtovníctvo a daňová agenda po dobu: 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú;

d. na účel Marketing a mailová komunikácia po dobu: do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov;

e. na účel Registratúra po dobu: ukladajúcu zákonnými predpismi na úseku správy registratúry.

 

I. INFORMÁCIA O VAŠICH PRÁVACH AKO DOTKNUTEJ OSOBY

Združenie ako prevádzkovateľ si Vás ako dotknutú osobu dovoľuje informovať, že voči Združeniu si môžete uplatniť nasledovné práva: právo na informácie pri získavaní osobných údajov, právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie (právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť.

 

J. INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ODVOLAŤ VÁŠ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade ak ste ako dotknutá osoba udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľovi, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať a to nasledovným spôsobom: zaslaním emailovej správy na emailovú adresu: kancelaria@www.alianciasr.sk

K. INFORMÁCIA O POSKYTOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ĎALŠÍM OSOBÁM

Združenie ako prevádzkovateľ neposkytuje Vaše osobné údaje ďalším príjemcom.

 

L. INFORMÁCIA O PRENOSOCH VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prenos Vašich osobných údajov sa neuskutočňuje.

 

M. INFORMÁCIA O PROFILOVANÍ/AUTOMATIZOVANOM ROZHODOVANÍ

Združenie ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a automatizované rozhodovanie.

 

N. INFORMÁCIA O MOŽNOSTI UPLATNENIA VAŠICH PRÁV

V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať Združenie na e-mailovej adrese: kancelaria@www.alianciasr.sk. V prípade sťažnosti sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Nájdete nás na sociálnych sieťach:

Logo Program Slovensko, biele
Skip to content