Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktualita

Správna rada ASR schválila zriadenie sektorových rád

Monitorovanie vývojových trendov na trhu práce a zabezpečenie ich prenosu do vzdelávacieho systému, tvorba a aktualizácia Národnej sústavy povolaní (NSP) a Národnej sústavy kvalifikácií (NSK) a posudzovanie kvality vzdelávacích programov v súlade s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce, to všetko sú úlohy ASR, ktoré zabezpečuje prostredníctvom činnosti sektorových rád.

Sektorové rady sú dobrovoľné nezávislé profesijné združenia odborníkov – zástupcov zamestnávateľov, zástupcov odborových organizácií, vzdelávacích inštitúcií a ďalších organizácií, orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy a ďalších expertov, ktoré sú zriadené podľa príslušných sektorov hospodárstva.

Každá z 24 sektorových rád má svojho garanta, ktorý je zodpovedný za kvalitu výstupov. Garantmi sú asociácie, ktoré dlhodobo zastrešujú a zastupujú zamestnávateľov a zamestnancov rôznych sektorov hospodárstva, konkrétne sú nimi Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Združenie miest a obcí Slovenska a Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky).

Sektorové rady nie sú v podmienkach Slovenskej republiky novinkou, nadväzujú na viac ako desať rokov skúseností činnosti sektorových rád v oblasti trhu práce a vzdelávania. Rozsah činností sektorových rád je daný Zákonom o službách v zamestnanosti (Zákon č. 5/2004 Z. z.). Podľa tohto zákona ASR zriaďuje sektorové rady podľa príslušných sektorov hospodárstva (§ 35b, ods. 1).

Zriadenie sektorových rád bolo schválené Správnou radou 2. februára 2024. Jednotlivé sektorové rady prvýkrát zasadali v priebehu jedného mesiaca po svojom zriadení, čím oficiálne započali svoju aktivitu.

Zákon pripisuje sektorovým radám právomoc aktualizovať NSP v rozsahu svojej pôsobnosti, určovať požiadavky na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na výkon pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce a vytvára predpoklady na ich prenos do systému celoživotného vzdelávania. Hlavným výstupom činnosti sektorových rád sú národné štandardy zamestnaní. Sektorové rady posudzujú kvalitu vzdelávacích programov v súlade s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce.

Zloženie sektorovej rady, spôsob vymenúvania jej členov, dôvody zániku členstva a spôsob rokovania sektorovej rady upravujú štatúty sektorových rád.

Aktivita sektorových rád je finančne podporovaná zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom národného projektu „Aliancia sektorových rád – predvídanie trendov a potrieb trhu práce.“

Zoznam sektorových rád a ich garantov:

AZZZ SR:

 • Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
 • Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
 • Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby
 • Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
 • Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
 • Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
 • Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne látky, nekovové materiály
 • Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
 • Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby              

RÚZ:

 • Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
 • Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
 • Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
 • Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
 • Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
 • Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
 • Sektorová rada pre potravinárstvo
 • Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

APZD:

 • Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
 • Sektorová rada pre elektrotechniku
 • Sektorová rada pre ťažbu, úpravu surovín a geológiu

KOZ SR:

 • Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
 • Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
 • Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

ZMOS:

 • Sektorová rada pre verejné služby a správu

Nájdete nás na sociálnych sieťach:

Logo Program Slovensko, biele
Skip to content