Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Tajomník sektorovej rady pre národný projekt „Aliancia sektorových rád – predvídanie trendov a potrieb trhu práce“

Miesto výkonu práce: Slovensko

Ponúkaný plat:  od 2100 Eur brutto (v závislosti od skúseností a praxe)

Termín nástupu:  od 1.4.2024/dohodou

Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva (plný úväzok/čiastočný úväzok)

Trvanie pracovného pomeru: počas trvania projektu

Počet voľných pracovných miest: 1

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

– organizačne, technicky a administratívne zabezpečuje činnosť sektorovej rady,

– koordinuje spoluprácu sektorovej rady s ďalšími útvarmi Aliancie sektorových rád a s externými subjektmi,

– vedie personálnu a mzdovú agendu sektorovej rady,              

– pripravuje podklady pre členov sektorovej rady,                    

– pripravuje podklady a správy pre Alianciu sektorových rád.

           

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelania I. stupňa a odborná prax 3 roky, alebo úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, odborná prax 10 rokov
 • anglický jazyk – aktívne slovom aj písmom
 • znalosť práce s MS Office
 • skúsenosti s uzatváraním zmluvných vzťahov

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • zodpovednosť a samostatnosť
 • organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

Aliancia sektorových rád je záujmové združenie právnických osôb, ktorého hlavným poslaním je zosúlaďovanie systému vzdelávania s požiadavkami zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu. Aliancia vznikla ako dobrovoľná a nezávislá inštitúcia na tripartitnom princípe.

Členmi Aliancie sektorových rád sú na tripartitnom princípe Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo školstva, zástupcovia reprezentatívnych združení zamestnávateľov a reprezentatívnych združení odborových zväzov.

 

Stručná informácia o projekte:

Cieľom projektu je prostredníctvom činnosti Aliancie sektorových rád postupne nastaviť a zavádzať sektorovo a medzisektorovo riadený, nákladovo efektívny a udržateľný mechanizmus predvídania vývoja potrieb kladených na pracovné pozície a ich pretransformovanie do štandardov zamestnaní a pripraviť návrhy na  úpravu kvalifikačných štandardov a mechanizmov ich overovania.

 

Svoju odbornú skúsenosť uchádzač/-ka podloží:

 • relevantnými dokumentmi obdobného charakteru, na ktorých participoval/-a uvedie v akej pozícii na nich pracoval/-a,
 • praxou v požadovanej oblasti, ktorá je predmetom preukáže prostredníctvom štruktúrovaného životopisu resp. potvrdením o praxi.

 

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 11.3.2024 Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

 

 1. Motivačný list.
 2. Podpísaný profesijný životopis v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR).
 3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov: https://forms.gle/yESVRu22tD3Vmx3z7
 5. Relevantné dokumenty obdobného charakteru, na ktorých sa podieľal resp. zoznam publikačnej činnosti resp. potvrdenie o praxi v oblasti, ktorej sa týka predmet odbornej analytickej štúdie.

 

Od úspešného uchádzača bude vyžadované potvrdenie preukazujúce splnenie podmienky predchádzajúcej praxe vo forme potvrdenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo ekvivalent (napr. pracovná zmluva, dohoda o prácach mimopracovného pomeru, príp. potvrdenie zo Sociálnej poisťovne).

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle uchádzač na e-mailovú adresu:

veronika.buchova@www.alianciasr.sk,

alebo

doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Aliancia sektorových rád, Jarošova 1, 83 103 Bratislava 

s označením „Výberové konanie – Tajomník sektorovej rady pre ASR“.

 

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Skip to content