Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktualita

Otvorenie TCU 2023 a konferencia „Zručnosti pre život“

18.9.2023 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnilo úvodné podujatie Týždňa celoživotného učenia – medzinárodná konferencia „Zručnosti pre život“, ktoré organizovala Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s partnermi TCU 2023.

Boris Sloboda, generálny tajomník ASR, pri svojom prejave na konferencii "Zručnosti pre život."

V hlavnom prejave konferencie popísal Boris Sloboda, generálny tajomník Aliancie sektorových rád, 30 ročný vývoj štátom podporovaného vzdelávania od dospelých nezamestnaných až po vzdelávanie dospelých zamestnaných prostredníctvom pilotného projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“, ideovým základom pre nastavenie systému individuálnych vzdelávacích účtov v podmienkach Slovenska.

Vo vzdelávaní dospelých v 90. rokoch minulého storočia na Slovensku dominovalo vzdelávanie nezamestnaných prostredníctvom rekvalifikačných kurzov. Tieto boli vyberané a sprostredkované výlučne úradmi práce a ich ponuka bola limitovaná a prispôsobovaná regionálnej ponuke voľných pracovných miest.

Financovanie tohto vzdelávania bolo zabezpečené z Fondu zamestnanosti a štátneho rozpočtu. Od roku 2004, po vstupe Slovenska do Európskej únie, sa financovanie vzdelávania nezamestnaných presunulo na zdroje Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Operačné programy financované z ESF od roku 2004 pokračovali v podpore rekvalifikačných kurzov, ale zároveň poskytli možnosť firmám vzdelávať svojich zamestnancov v zručnostiach, ktoré boli prenositeľné na trhu práce. Neskôr pribudli aj vzdelávania pre firmy, ktoré pomáhali zvýšiť ich efektivitu práce ako aj udržať zamestnanosť ich zamestnancov. Tieto boli podporované prostredníctvom schém štátnej pomoci „de minimis“.

Prelom v podpore vzdelávania nezamestnaných dospelých znamenalo v roku 2014 zavedenie projektových aktivít rekvalifikačného vzdelávania – „Repas“ a „Kompas“, ktoré umožnilo uchádzačom o zamestnanie (UoZ) individuálne si vybrať rekvalifikačný kurz a po schválení žiadosti absolvovať vzdelávanie plne hradené z prostriedkov ESF.

Po úspešnom odskúšaní tohto individualizovaného systému rekvalifikačného vzdelávania na cieľovej skupine nezamestnaných, predložilo v roku 2018 ÚPSVaR národný projekt s názvom „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“, ktoré metodologicky kopíruje rekvalifikačné vzdelávanie „Repas“, ale pridalo cieľovú skupinu zamestnaných so satusom „záujemca o zamestnanie“.

Cieľom tohto projektu je podporiť vzdelávanie zamestnaných osôb na trhu práce zamerané na ich individuálne potreby, možnosti a schopnosti s ohľadom na požiadavky trhu práce, s prihliadnutím na potrebné zručnosti najmä v oblasti: nedostatkových profesií, digitalizácie a automatizácie a zeleného hospodárstva (duálna tranzícia) alebo získania zručností záujemcu o zamestnanie v súlade s potrebami trhu práce. Po vyhodnotení tohto pilotného odskúšania vzdelávania zamestnaných dospelých (2022-2023) nastaví MPSVR v spolupráci s MŠVVŠ systém individuálnych vzdelávacích účtov, ktorý bude podporený z Programu Slovensko.

Nájdete nás na sociálnych sieťach:

Logo Program Slovensko, biele
Skip to content