Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktualita

Okrúhly stôl k rozvoju vzdelávania dospelých na Slovensku 

Dňa 8. novembra 2023 Aliancia sektorových rád (ASR) zorganizovala pracovné stretnutie s názvom Okrúhly stôl k rozvoju vzdelávania dospelých na Slovensku, kde sa stretli zástupcovia inštitúcií a organizácií, ktorým záleží na rozvoji vzdelávania dospelých v Slovenskej republike. Stretnutie spoluorganizovala Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu.

YouTube video

Účastníci, zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Úradu vlády SR, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých, a v neposlednom rade zástupcovia zamestnávateľských zväzov (členovia ASR), zasadli ku stolu s cieľom prerokovať nastavenie pripravovaných zákonov – Zákona o celoživotnom vzdelávaní a Zákona o vzdelávaní dospelých, s dôrazom na nastavenie mechanizmu individuálnych vzdelávacích účtov v SR. Tieto zákony sa stávajú jednou z priorít v oblasti vzdelávania na Slovensku, pričom posledná výraznejšia úprava zákona sa uskutočnila v roku 2012. 

ASR v tejto problematike plní okrem úlohy mediátora aj úlohu platformy, ktorá bola vytvorená za účelom vytvárania mechanizmov vzdelávania a odbornej prípravy dospelých tak, aby boli prospešné pre trh práce a konkurencieschopnosť Slovenska. 

Pôvodne bol plánovaný termín predloženia návrhu oboch zákonov na medzirezortné pripomienkové konanie v marci 2024. Na pracovnom stretnutí sa však prítomní zhodli, že je potrebné proces prípravy návrhu týchto zákonov urýchliť. 

Hlavnými bodmi, ktorými sa majú pripravované zákony zaoberať, zahŕňajú:

 • úprava terminológie v súlade s európskymi normami, 
 • posunutie hranice vzdelávania dospelých na hranicu 16 rokov podľa európskeho vzoru, 
 • definovanie individuálnych vzdelávacích účtov v podmienkach Slovenska s dôrazom na potreby trhu práce, 
 • nastavenie systému validácie a uznávania predošlého vzdelania, 
 • zavedenie inštitútu tréningových centier, 
 • zavedenie inštitútu majstrovskej skúšky, 
 • implementácia výstupov z Národného projektu Systém overovania kvalifikácií (NP SOK), 
 • nastavenie systému akreditácie a certifikácie inštitúcií vzdelávania dospelých, 
 • zavedenie systému mikrocertifikátov amikrokvalifikácií a ich overovania, 
 • vstup do živnostenského zákona, 
 • transformácia Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu (OVP)  na Radu vlády pre celoživotné vzdelávanie (CŽV), 
 • nastavenie procesu kontroly kvality. 
Momentka účastníkov Okrúhleho stola k rozvoju vzdelávania dospelých na Slovensku

Témy, ktoré najviac rezonovali na tomto okrúhlom stole boli individuálne vzdelávacie účty, validácia a mikrocertifikáty, ktorých spoločným menovateľom je proces zabezpečenia kvality. Podpora masívnejšieho vzdelávania dospelých veľmi úzko súvisí s efektívnym nastavením mechanizmov zabezpečenia jeho kvality. Táto podpora je zároveň potrebná aj vzhľadom na momentálnu situáciu, kde vzdelávanie dospelých u nás existuje buď v rovine inklúzie (vzdelávanie nezamestnaných) alebo v rovine “vzdelávania úspešných”, situácie, kde ľudia, ktorí sa potrebujú vzdelávať najviac, sa vzdelávajú najmenej a naopak. Jedným z efektívnych mechanizmov je práve zavedenie Individuálnych vzdelávacích účtov, ktoré sú cestou, ako vzdelávanie dospelých pozdvihnúť na úroveň dôležitosti školského vzdelávania a zároveň vzdelávanie na mieru nastaviť pre konkrétne osoby ako aj regióny.

Ďalej bola v rámci diskusie zo strany inštitúcií vzdelávania dospelých definovaná potreba zabezpečiť register overených vzdelávacích inštitúcií atiež stabilizácia vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom dlhodobého personálneho zabezpečenia lektormi. 

Zamestnávatelia vyzdvihli snahu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pri kontrolách materiálnotechnického zabezpečenia potrebného pri vzdelávaní uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie vo vzťahu k potrebám národného hospodárstva. 

Popri potrebe zabezpečenia kvality vzdelávania dospelých prostredníctvom individuálnych vzdelávacích účtov bola na stretnutí jasne identifikovaná potreba udržateľného finančného zabezpečenia systému vzdelávania dospelých. Vzdelávanie dospelých je v princípe nastavené na tri prúdy vzdelávacích účtov (vzdelávanie pre trh práce, záujmové vzdelávanie a digitálne zručnosti).  

Účastníci rokovania sa zhodli na troch princípoch, ktoré by mali byť dodržané pri tvorbe návrhu zákona o vzdelávaní dospelých: 

 • zákon koncipovať tak, aby nevytváral novú byrokratickú záťaž pre žiadneho účastníka procesu vzdelávania dospelých, 
 • registrácia by mala byť viazaná na vnútorný systém zabezpečenia kvality vo vzdelávacej inštitúcii, 
 • obsah vzdelávania má zohľadňovať situáciu a požiadavky národného hospodárstva. 
Momentka účastníkov Okrúhleho stola k rozvoju vzdelávania dospelých na Slovensku

Zákon o celoživotnom vzdelávaní má teda rámcovať všetky zákony v oblasti vzdelávania v SR. Zákon o vzdelávaní dospelých bude riešiť problematiku, ktorú dnes rieši aktuálne platný Zákon o celoživotnom vzdelávaní – teda vzdelávací proces, v ktorom nasledujúce vzdelávanie nadväzuje na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní, akreditáciu vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, systém monitorovania a prognózy vzdelávacích potrieb ďalšieho vzdelávania, atď. Zároveň má zákon o celoživotnom vzdelávaní spĺňať úlohu strešného zákona, ktorý má pokrývať všetky existujúce školské subsystémy. 

Nájdete nás na sociálnych sieťach:

Logo Program Slovensko, biele
Skip to content