Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Výberové konanie
na pozíciu Metodik pre národný projekt „Aliancia sektorových rád – predvídanie trendov a potrieb trhu práce“

Miesto výkonu práce: Slovensko
Ponúkaný plat: od 2 500 Eur (v závislosti od skúseností a praxe)
Termín nástupu:  dohodou
Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva (plný úväzok, skrátený úväzok)
Trvanie pracovného pomeru: počas trvania projektu
Počet voľných pracovných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
– vypracovanie, aktualizácia ucelených metodických usmernení, postupov a procesov v rámci národného projektu,
– metodické vedenie, operatívne poradenstvo a podpora zavádzania metodických usmernení, postupov a procesov,
– dohľad nad správnou aplikáciou nastavených postupov a procesov,
– spolupráca na tvorbe koncepčných, strategických a implementačných dokumentov,
– odborné spracovanie výstupov,
– komunikácia a spolupráca s orgánmi a organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí v oblasti potrieb národného projektu.

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa, prax 3 roky
orientácia v systémoch vzdelávania, kvalifikácií a potrieb
anglický jazyk – aktívne slovom a písmom 
pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
analytické myslenie
organizačné myslenie
komunikačné schopnosti
zodpovednosť 
ovládanie gramatiky slovenského jazyka

Stručná charakteristika spoločnosti:
Aliancia sektorových rád je záujmové združenie právnických osôb, ktorého hlavným poslaním je zosúlaďovanie systému vzdelávania s požiadavkami zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu. Aliancia vznikla ako dobrovoľná a nezávislá inštitúcia na tripartitnom princípe.
Členmi Aliancie sektorových rád sú na tripartitnom princípe Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo školstva, zástupcovia reprezentatívnych združení zamestnávateľov a reprezentatívnych združení odborových zväzov.

Stručná informácia o projekte:
Cieľom projektu je prostredníctvom činnosti Aliancie sektorových rád postupne nastaviť a zavádzať sektorovo a medzisektorovo riadený, nákladovo efektívny a udržateľný mechanizmus predvídania vývoja potrieb kladených na pracovné pozície a ich pretransformovanie do štandardov zamestnaní a pripraviť návrhy na úpravu kvalifikačných štandardov a mechanizmov ich overovania.

Svoju odbornú skúsenosť uchádzač/-ka podloží:
relevantnými dokumentmi obdobného charakteru, na ktorých participoval/-a uvedie v akej pozícii na nich pracoval/-a,
praxou v požadovanej oblasti, ktorá je predmetom preukáže prostredníctvom štruktúrovaného životopisu resp. potvrdením o praxi.

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 19.4.2024  Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

Motivačný list, Podpísaný profesijný životopis v slovenskom jazyku vo formáte Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR),
Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
Súhlas so spracovaním osobných údajov: https://forms.gle/EvBZo38dTCoD32Lg9,
Relevantné dokumenty obdobného charakteru, na ktorých sa podieľal resp. zoznam publikačnej činnosti resp. potvrdenie o praxi v oblasti, ktorej sa týka predmet odbornej analytickej štúdie.

Od úspešného uchádzača bude vyžadované potvrdenie preukazujúce splnenie podmienky predchádzajúcej praxe vo forme potvrdenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo ekvivalent (napr. pracovná zmluva, dohoda o prácach mimopracovného pomeru, príp. potvrdenie zo Sociálnej poisťovne).
Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle uchádzač na e-mailovú adresu:
natalia.guothova@www.alianciasr.sk,
alebo
doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:
Aliancia sektorových rád, Nevädzova 5, 821 01 Bratislava 
s označením „Výberové konanie Metodik pre ASR“.

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Skip to content