Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Metodik pre národný projekt „Aliancia sektorových rád – predvídanie trendov a potrieb trhu práce"

Miesto výkonu práce: Slovensko

Ponúkaný plat: od 2500 € brutto v závislosti od skúseností a praxe

Termín nástupu: 15.3.2024/ dohodou

Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva (plný úväzok, skrátený úväzok)

Trvanie pracovného pomeru: počas trvania projektu

Počet voľných pracovných miest: 2

 

Náplň práce informácie o pracovnom mieste:

 • analýza možnosti využitia existujúcich dátových zdrojov z národných účtov, štatistického výkazníctva,
 • podpora budovania analytických kapacít a tvorbe relevantných politík trhu práce,

 

Kvalifikačné predpoklady: 

 • skúsenosť s metodickou a analytickou podporou pri strednodobom prognózovaní potrieb a nesúladu na trhu práce dôrazom na odvetvovú štruktúru podľa klasifikácie ekonomických činností (SKNACE)
 • skúsenosť s prognózovaní hlavných ukazovateľov trhu práce (zamestnanosť, nezamestnanosť, mzdy), kombináciu základných charakteristík v kombinácií (ISCO, ISCED, NACE), ako aj základných ukazovateľov nesúladu medzi dopytom a ponukou.
 • vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa, prax v oblasti 3 roky
 • orientácia v systémoch vzdelávania, kvalifikácií a potrieb
 • anglický jazyk – aktívne slovom a písmom 
 • pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

 • analytické myslenie
 • organizačné myslenie
 • komunikačné schopnosti
 • zodpovednosť 
 • ovládanie gramatiky slovenského jazyka

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

Aliancia sektorových rád je záujmové združenie právnických osôb, ktorého hlavným poslaním je zosúlaďovanie systému vzdelávania s požiadavkami zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu. Aliancia vznikla ako dobrovoľná a nezávislá inštitúcia na tripartitnom princípe.

Členmi Aliancie sektorových rád sú na tripartitnom princípe Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo školstva, zástupcovia reprezentatívnych združení zamestnávateľov a reprezentatívnych združení odborových zväzov.

 

Stručná informácia o projekte:

Cieľom projektu je prostredníctvom činnosti Aliancie sektorových rád postupne nastaviť a zavádzať sektorovo a medzisektorovo riadený, nákladovo efektívny a udržateľný mechanizmus predvídania vývoja potrieb kladených na pracovné pozície a ich pretransformovanie do štandardov zamestnaní a pripraviť návrhy na  úpravu kvalifikačných štandardov a mechanizmov ich overovania. 

 

Svoju odbornú skúsenosť uchádzač/-ka podloží:

 • relevantnými dokumentmi obdobného charakteru, na ktorých participoval/-a uvedie v akej pozícii na nich pracoval/-a,
 • praxou v požadovanej oblasti, ktorá je predmetom preukáže prostredníctvom štruktúrovaného životopisu resp. potvrdením o praxi.

 

Informácie o výberovom konaní: 

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 05.03.2024  Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú: 

 

 1. Motivačný list,
 2. Podpísaný profesijný životopis v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR),
 3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov: https://forms.gle/WkcBQe48bxANeNzLA
 5. Relevantné dokumenty obdobného charakteru, na ktorých sa podieľal resp. zoznam publikačnej činnosti resp. potvrdenie o praxi v oblasti, ktorej sa týka predmet odbornej analytickej štúdie.

 

Od úspešného uchádzača bude vyžadované potvrdenie preukazujúce splnenie podmienky predchádzajúcej praxe vo forme potvrdenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo ekvivalent (napr. pracovná zmluva, dohoda o prácach mimopracovného pomeru, príp. potvrdenie zo Sociálnej poisťovne). 

 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle uchádzač na e-mailovú adresu:  

veronika.buchova@www.alianciasr.sk

alebo 

doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:  

Aliancia sektorových rád, Nevädzova 5, 821 01 Bratislava  

s označením „Výberové konanie Metodik pre NP ASR“. 

 

 

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu. 

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom. 

Skip to content