Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Výberové konanie na pozíciu Expert pre národný projekt Rozvoj odborných kapacít sociálnych partnerov

Miesto výkonu práce: Slovensko

Ponúkaný plat: od 22€ brutto/hodina v závislosti od skúseností a praxe

Termín nástupu:  6.5.2024/ dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce/pracovnej činnosti

Trvanie pracovného pomeru: 1 rok

Počet voľných pracovných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

· Práca na zadaných aktivitách v rámci podaktivity projektu č. 2 pre oblasť: Ľudské zdroje- transformácia vplyvmi nových faktorov aktivita bude zameraná na dopady nových faktorov na ľudské zdroje- zamestnancov resp. dostupnú pracovnú silu.

Náplňou práce v rámci tejto podaktivity bude najmä:

· snaha o naplnenie stratégie zvyšovania podielu účastníkov na celoživotnom vzdelávaní,

flexibilita- postoj k zmene , a to ako aj zo strany zamestnávateľov, tak aj zo strany zamestnancov

Kvalifikačné predpoklady:

· pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

· Junior špecialista:

vysokoškolské vzdelanie I.stupňa, prax 2 roky,

alebo úplne stredné všeobecné/odborné vzdelanie s maturitou, odborná prax 4 roky

· Senior špecialista:

vysokoškolské vzdelanie II.stupňa, prax 4 roky,

alebo úplne stredné všeobecné/odborné vzdelanie s maturitou, odborná prax 6 rokov.

· Expert:

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prax 8 rokov,

alebo úplne stredné všeobecné/odborné vzdelanie s maturitou, odborná prax 10 rokov.

Stručná charakteristika spoločnosti:

Aliancia sektorových rád je záujmové združenie právnických osôb, ktorého hlavným poslaním je zosúlaďovanie systému vzdelávania s požiadavkami zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu. Aliancia vznikla ako dobrovoľná a nezávislá inštitúcia na tripartitnom princípe.

Členmi Aliancie sektorových rád sú na tripartitnom princípe Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo školstva, zástupcovia reprezentatívnych združení zamestnávateľov a reprezentatívnych združení odborových zväzov.

Stručná informácia o projekte:

Posilnenie úlohy sociálneho dialógu na pôde všetkých členských štátov EÚ. Zvýšenie úrovne expertných kapacít sociálnych partnerov za účelom zvýšenia kvality sociálneho dialógu na najvyššej úrovni – medzi zástupcami zamestnancov, zamestnávateľov a štátom, ktorý bude založený na kvalitných odborných podkladoch a vysoko kvalifikovaných predstaviteľoch kolektívneho vyjednávania. Zároveň posilniť budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov ako aj posilnenie pozície sociálnych partnerov voči vláde ako dominantnému hráčovi na báze skutočnej akceptácie a rešpektu k sociálnym partnerom.

Svoju odbornú skúsenosť uchádzač/-ka podloží:

· relevantnými dokumentmi obdobného charakteru, na ktorých participoval/-a uvedie v akej pozícii na nich pracoval/-a,

· praxou v požadovanej oblasti, ktorá je predmetom preukáže prostredníctvom štruktúrovaného životopisu resp. potvrdením o praxi.

Informácie o výberovom konaní: 

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 2.5.2024  Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú: 

1. Motivačný list, 

2. Podpísaný profesijný životopis v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR), 

3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov: https://forms.gle/EvBZo38dTCoD32Lg9

5. Relevantné dokumenty obdobného charakteru, na ktorých sa podieľal resp. zoznam publikačnej činnosti resp. potvrdenie o praxi v oblasti, ktorej sa týka predmet odbornej analytickej štúdie. 

Od úspešného uchádzača bude vyžadované potvrdenie preukazujúce splnenie podmienky predchádzajúcej praxe vo forme potvrdenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo ekvivalent (napr. pracovná zmluva, dohoda o prácach mimopracovného pomeru, príp. potvrdenie zo Sociálnej poisťovne). 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle uchádzač na e-mailovú adresu:  

natalia.guothova@alianciasr.sk, 

alebo 

doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:  

Aliancia sektorových rád, Nevädzova 5, 821 01 Bratislava  

s označením „Výberové konanie expert pre NP ROKSP- Ľudské zdroje“. 

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu. 

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom. 

Skip to content