Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Analytik pre národný projekt „Aliancia sektorových rád – predvídanie trendov a potrieb trhu práce“

Miesto výkonu práce: Slovensko

Ponúkaný plat:  od 2500€ brutto v závislosti od skúseností a praxe

Termín nástupu: júl 2024/dohodou

Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva (plný úväzok, skrátený úväzok)

Trvanie pracovného pomeru: počas trvania projektu

Počet voľných pracovných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

– analyzovanie a zber odborných údajov a podkladov,

– spolupráca pri tvorbe stratégií a verejných politík, vypracovávaní a tvorbe databáz k efektívnemu využívaniu údajov,

– kvantitatívna/kvalitatívna analýza dopadov politík, vývoja, hodnotenie efektívnosti, porovnanie so zahraničím,

– identifikácia merateľných kritérií, problémov a možných riešení,

– príprava analýz, podkladov, štúdií pre potreby sektorových rád, odbornú a laickú verejnosť,

– komunikácia a spolupráca s orgánmi a organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí.

 

Kvalifikačné predpoklady:

        vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

        orientácia v systémoch vzdelávania, kvalifikácií a potrieb trhu práce

        pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

        odborná prax 5 rokov

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

        analytické myslenie

        štylistické schopnosti

        zodpovednosť a samostatnosť

        organizačné a komunikačné schopnosti

Stručná charakteristika spoločnosti:

Aliancia sektorových rád je záujmové združenie právnických osôb, ktorého hlavným poslaním je zosúlaďovanie systému vzdelávania s požiadavkami zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu. Aliancia vznikla ako dobrovoľná a nezávislá inštitúcia na tripartitnom princípe.

Členmi Aliancie sektorových rád sú na tripartitnom princípe Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo školstva, zástupcovia reprezentatívnych združení zamestnávateľov a reprezentatívnych združení odborových zväzov.

 

Stručná informácia o projekte:

Cieľom projektu je prostredníctvom činnosti Aliancie sektorových rád postupne nastaviť a zavádzať sektorovo a medzisektorovo riadený, nákladovo efektívny a udržateľný mechanizmus predvídania vývoja potrieb kladených na pracovné pozície a ich pretransformovanie do štandardov zamestnaní a pripraviť návrhy na  úpravu kvalifikačných štandardov a mechanizmov ich overovania.

 

 

Svoju odbornú skúsenosť uchádzač/-ka podloží:

        relevantnými dokumentmi obdobného charakteru, na ktorých participoval/-a uvedie v akej pozícii na nich pracoval/-a,

        praxou v požadovanej oblasti, ktorá je predmetom, preukáže prostredníctvom štruktúrovaného životopisu resp. potvrdením o praxi.

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 17.6.2024  Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

1.      Motivačný list,

2.      Podpísaný profesijný životopis v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR),

3.      Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

4.      Súhlas so spracovaním osobných údajov: https://forms.gle/fjRJetGnSZBuo6Qo8

5.      Relevantné dokumenty obdobného charakteru, na ktorých sa podieľal resp. zoznam publikačnej činnosti resp. potvrdenie o praxi v oblasti, ktorej sa týka predmet odbornej analytickej štúdie.

Od úspešného uchádzača bude vyžadované potvrdenie preukazujúce splnenie podmienky predchádzajúcej praxe vo forme potvrdenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo ekvivalent (napr. pracovná zmluva, dohoda o prácach mimopracovného pomeru, príp. potvrdenie zo Sociálnej poisťovne).

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle uchádzač na e-mailovú adresu: natalia.guothova@alianciasr.sk

alebo

doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Aliancia sektorových rád, Jarošova 1, 831 03 Bratislava

s označením „Výberové konanie analytik pre NP ASR“.

 

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.

V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

 

 

Skip to content